Maják Brumov-Bylnice

Jsme skupina křesťanů z Brumova-Bylnice a okolí, která se společně schází, abychom se vzájemně podporovali ve své víře, následování Ježíše Krista a porozumění Bibli jako Božímu slovu. Jsme součástí Sboru Církve bratrské ve Vsetíně – Maják. Církev bratrská je jednou ze státem uznaných evangelických církví v Čechách a na Slovensku. Chceme ukazovat lidem na Ježíše Krista, protože věříme, že on je Bůh a Zachránce. To se týká lidí, kteří jej neznají, ale i těch, kdo jej znají. Přejeme si, aby co nejvíce lidí znalo Ježíše co nejlépe. V souladu s poselstvím Bible vytváříme komunity (skupiny) lidí, kteří se společně snaží žít život pro jednoho Boha, který je nad námi všemi. Cílem není jenom vytvořit hezké prostředí, kde se budeme mít dobře. Rádi bychom, aby co nejvíce lidí mohlo zažít to, co my prožíváme s Bohem. Poznat to, jak dobrý je Bůh k nám lidem a jak úžasné je, když z Boží milosti můžeme prožívat odpuštění hříchů a ujištění o věčném životě s Bohem.  

Historie Církve bratrské

Dnešní Církev bratrská sahá svými kořeny do předminulého století, navazuje na  tradici Komenského Jednoty bratrské. V roce 1868 byl založen sbor Svobodné evangelické církve české v Bystrém v Orlických horách. K jeho ustavení přispěla i Svobodná církev skotská, působící v sousedním Prusku (dnešním Polsku). Následně v Praze vznikl sbor Svobodné církve reformované. Oba sbory se roku 1880 spojily do jediné Svobodné církve reformované. Po vzniku Československa v roce 1918 církev přijala jméno Jednota českobratrská a rozšířila působnost na Slovensko, do Vídně a na Podkarpatskou Rus. Ve své činnosti se zaměřovala zvláště na péči o sirotky, o staré lidi a na diakonskou službu nemocným. Byla také průkopnicí duchovní služby mládeži.

Po roce 1948 musela Jednota českobratrská přijmout státní registraci spojenou s dozorem totalitního státu. Někteří kazatelé skončili ve vězení nebo z politických důvodů nesměli duchovenskou činnost vykonávat. Státními orgány byl restriktivně snížen počet sborů, jejich majetek byl v některých případech zabaven a státu musely být předány všechny církevní ústavy charitativního zaměření. Duchovní práce tak částečně přešla do ilegality. Díky početnímu nárůstu členů slovenského a polského jazyka změnila v roce 1967 církev své jméno na dnešní Církev bratrská.

Současnost Církve bratrské

Církev bratrskou dnes tvoří svazek cca 80 sborů s bohatstvím rozličných duchovních tradic. Všechny sbory jsou samostatné a vzájemně nezávislé, současně si uvědomují, že potřebují žít a sloužit v jednotě, bratrské pomoci a spolupráci. Proto se sjednocují na společném Vyznání víry a zásadách křesťanského života podle Bible.  Sbory jsou seskupeny do několika seniorátů. Sbory jsou spravovány kazatelem a staršovstvem. Členové církve jsou vedeni k životu osobní křesťanské víry, věrnosti Božímu slovu, k životu naplněnému láskou k Bohu a lidem.